فرم ثبت خطاهای پزشکی

عنوان فرم:

فرم ثبت و گزارش خطاهای پزشکی (غیر دارویی)

لطفا پس از مشاهده هر گونه خطا ، سریعا این فرم را تکمیل نمایید

تا پس از بررسی آن از بروز موارد مشابه در بیمارستان پیشکیری نماییم

بدون شک همکاری شما در پیشگیری از بروز حوادث مشابه تاثیر گذار خواهد بود.

تاریخ وقوع خطا :
نام بخش : *
نام بیمارستان : *
شیفت وقوع خطا : صبح                 عصر                   شب
نوع خطا :

آزمایشگاهی                              رادیولوژی

سقوط                               جراحی نا ایمن

به وقفه انداختن خدمت

عدم شناسایی صحیح بیمار

عدم اخذ شرح حال صحیح

ایجاد یا عود زخم بستر

دخالت افراد غیر مجاز                         سایر

شرح کامل خطا : *
پیشنهاد جهت جلوگیری از وقوع مجدد خطا: *
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم : *

لطفا متن درون تصویر را وارد کنید

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*