تقویم
مدیریت

 

ایرج امرایی : مدیر بیمارستان شهید حیدری

کارشناس پرستاری

سرپرستار اورژانس بیمارستان آیت ا... علیمرادیان در سال 81

سوپروایزر بیمارستان آیت ا... علیمرادیان در سال 83

مدیر خدمات پرستاری بیمارستان ایت ا... علیمرادیان در سال 85

مدیر بیمارستان ایت ا... علیمرادیان در سال 93

مدیر امور عمومی بیمارستان فوق تخصصی قلب فرشچیان در سال 94

..................................................................................................................................

نایب رئیس سازمان نظام پرستاری

عضو هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در سازمان نظام پزشکی

 

اوقات شرعی