تقویم
برنامه درمانگاه تخصصی

 

 

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پوست

دکتر محمدی

9

دکتر محمدی

9

دکتر محمدی

9

دکتر محمدی

9 

دکتر محمدی

9

اطفال

 خانم دکتر حیدری   خانم دکتر حیدری

خانم دکتر حبیب زاده  

8-11  

دکتر شادیانی

 

11-8

 

کلیه ، اورولوژی

 دکتر افراسیابی

9

دکتر افراسیابی

9

 

 

 

چشم

دکتر روستایی

9-8:30

 خانم دکتر حق پرست

9-8:30 

دکتر روستایی

9-8:30

  خانم دکتر حق پرست

9-8:30 

داخلی

دکتر بیگلریان

9

 دکتر صدوق

10-9:30

دکتر سراقی

10-9:30

دکتر سراقی

دکتر صدوق

10-9:30

قلب

 دکتر محقی

دکتر روزبهانی

9

 دکتر فرامرزی

9:30

دکتر محقی

 دکتر فرامرزی

9:30

گوش ، حلق ، بینی

دکتر سلطانی

8:30-8 

دکتر سلطانی

8:30-8  

 

 

 

ارتوپدی

 دکتر صدیقی

دکتر سیبدری

 دکتر صدیقی

 دکتر سیبدری

 

جراح عمومی

 

 دکتر سلوکی

 دکتر سیانکی

9:30-9

 دکتر سلوکی

دکتر سیانکی

9:30-9

مغز و اعصاب

دکتر

پاکیوند

دکتر

پاکیوند

دکتر صالحی

9-8:30

 دکتر صالحی

9-8:30

 

عفونی

 

 دکتر علوی

 

دکتر علوی

 

روانپزشکی

دکتر ترابی

9 

دکتر عظیمی

9-8:30

 دکتر ترابی

9

دکتر عظیمی

9-8:30

 

رادیولوژی

 

دکتر میوه چی

8

دکتر شرف الدین

دکتر میوه چی

8

دکتر شرف الدین

 

 

 

 

 

اوقات شرعی